Ethisch drieluik - Vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersoon heeft tot taak de eerste opvang te verzorgen van personen die menen slachtoffer te zijn van ongewenst gedrag van leraren of organisatoren van de SIM dan wel van personen die op enigerlei wijze in relatie staan tot de SIM.

Overige onderdelen:

Een vertrouwenspersoon kan:

 • Adviseren;
 • Bemiddelen;
 • Ondersteunen bij het proces van indienen van een formele klacht;
 • Ondersteunen bij doen van aangifte;
 • Ondersteunen bij het zetten van de eerste stappen naar professionele slachtofferhulp.

De regie ligt in alle gevallen in handen van de klager c.q. het slachtoffer, tenzij er op ernstige wijze juridische grenzen overschreden zijn.
Zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid zijn de belangrijkste kenmerken van een vertrouwenspersoon. Vertrouwenspersonen kennen de SIM wel, maar hebben voldoende afstand om onafhankelijk en vertrouwelijk met de informatie om te kunnen gaan.
Doet zich onverhoopt een situatie van ongewenst gedrag voor, dan staat het SIM bestuur op het standpunt dat het zeer gewenst is een beroep te doen op de ondersteuning van een onafhankelijke vertrouwenspersoon, al dan niet verbonden aan de SIM.

Vertrouwenspersonen: Elly van Hoorn & Janet Wester


Elly van Hoorn, Regio Maastricht, 06 20979112, vanhoornelly@gmail.com

Als arbeids- en organisatiepsycholoog adviseert Elly organisaties over thema’s zoals werkdruk en grensoverschrijdend gedrag. Ze is momenteel werkzaam als externe vertrouwenspersoon voor diverse organisaties in verschillende sectoren (onderwijs, zorg, productie).

Janet Wester
Den Bosch
06 10003260
janet.wester@gmail.com
www.wester-reflectie.nl

Janet Wester heeft ruim 25 jaar ervaring in het begeleiden van mensen in veranderingsprocessen en persoonlijke ontwikkeling. Eerst vanuit P&O, vanaf 2009 in haar praktijk. Kern ligt in het samen met de ander vormgeven aan een samenwerking, waarin iemand een probleem, vraag of uitdaging kan verkennen en tot een voor hem of haar passend inzicht, acceptatie en/of actie kan komen.
Zij is geen actieve beoefenaar van vipassana, maar heeft hier in het verleden wel ervaring mee opgedaan. Zij voelt zich verbonden met de wijsheid die zij in de boeddhistische levensbeschouwing ervaart. Naast haar werkpraktijk, werkt zij ook als vrijwilliger in de palliatieve thuiszorg en als vertrouwenspersoon voor SIM.
Bij langere afwezigheid van één van de vertrouwenspersonen neemt de andere vertrouwenspersoon waar.

Reglement vertrouwenspersonen
Het bestuur van de SIM wijst minimaal twee personen aan die de functie van vertrouwenspersoon voor de stichting zullen vervullen. Een vertrouwenspersoon is onafhankelijk van de SIM, zowel organisatorisch als emotioneel.
De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:

 • Voor alle deelnemers aan vipassana-activiteiten zijn zij telefonisch benaderbaar voor problemen binnen en eventueel buiten de SIM die te maken hebben met ongewenst gedrag (zie artikel 5);
 • Indien in eerste instantie een bestuurslid, leraar of andere vrijwilliger door de klager wordt benaderd, kan op verzoek van de betrokkene de vertrouwenspersoon worden ingeschakeld;
 • Het bestuurslid, leraar of de vrijwilliger dient de klager op deze mogelijkheid te wijzen;
 • Alleen met toestemming van betrokkene kunnen bestuursleden of derden in kennis worden gesteld en vindt indien gewenst verder overleg plaats;
 • Op verzoek van betrokkene kan een klacht direct of in een later stadium voorgelegd worden aan de ethische commissie van de SIM;
 • Hij/zij brengt alleen met toestemming van betrokkene rapport uit aan de ethische commissie;
 • Hij/zij begeleidt de aangever in het verdere verloop en eventuele aangifte bij politie van het ongewenste gedrag;
 • Hij/zij bemiddelt, beantwoordt vragen, verwijst naar hulpinstanties, onderzoekt indien nodig en registreert;
 • Hij/zij behandelt zaken in vertrouwelijke sfeer en zorgt er voor dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd;
 • Hij/zij adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over zaken betreffende ongewenst gedrag en hoe dit te voorkomen is;
 • Hij/zij kan eventueel in algemene zin, maar niet rechtstreeks voortvloeiend uit een vertrouwenszaak, ter preventie en lering zaken publiceren in de SIMsara.

Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan (niet uitputtend):

 • interne criminaliteit;
 • fraude;
 • agressie en geweld (ook verbaal);
 • misbruik van positie en autoriteit;
 • seksueel grensoverschrijdend gedrag;
 • intimidatie;
 • pesten;
 • discriminatie.

Een vertrouwenspersoon die door SIM is benoemd, mag niet worden geschorst naar aanleiding van een actie die hij/zij vanuit zijn functie als vertrouwenspersoon begaat, zolang dit niet tegen de reglementen en statuten van de SIM en de eigen taakomschrijving van de vertrouwenspersoon ingaat.
De benoemende personen mogen eerst dan uit hun functie worden ontheven, als zij hier zelf toestemming voor geven of dit zelf verzoeken, indien zij vanwege een andere misdraging geschorst zijn of wanneer zij overleden zijn.
Ten minste een maal per jaar geeft de vertrouwenspersoon het aantal meldingen over ongewenst gedrag door aan het bestuur van de SIM.
De SIM is lid van de Boeddhistische Unie Nederland www.boeddhisme.nl. Het is ook mogelijk om contact op te nemen met de Externe-vertrouwenspersoon die is aangesteld door de Boeddhistische Unie Nederland (BUN).