Ethisch drieluik - Commissie

Wij, leraren, bestuur, organisatoren en andere vrijwilligers verbonden aan de Stichting Inzichts Meditatie (SIM) zijn ons ervan bewust dat het fundament van een spiritueel leven gevormd wordt door aandacht en zorg voor anderen. Zonder de steun van monastieke geloften en Aziatische gewoontes, is er de noodzaak om heldere eigentijdse Westerse richtlijnen te formuleren binnen het kader van het organiseren van vipassana-retraites, -weekends en -cursussen. Vanuit dit inzicht en voor het welzijn van onszelf en de vipassana gemeenschap als geheel committeren we ons aan de vijf leken-geloften. Het bereik en de toepassing van deze geloften wordt hieronder verder uitgediept om ze toepasbaar te maken voor de rollen die alle betrokkenen spelen in het doorgeven van de Dhamma in onze cultuur. Daar willen we aan toevoegen dat vipassana leraren ons inziens nooit uit functie zijn.

Overige onderdelen:

Bij het oplossen van conflicten gaat het niet om goed of slecht, schuld of onschuld, winnen of verliezen, daders en slachtoffers. Het gaat veel meer om het onder ogen zien van al het leed dat bij de betrokkenen veroorzaakt wordt. Deze conflicten kunnen niet altijd door de opposanten alleen opgelost worden. Als er iets speelt, kan er te allen tijden contact opgenomen worden met de onafhankelijke vertrouwenspersoon. In samenspraak met de vertrouwenspersoon kan het zijn dat de persoon zijn/haar situatie, klacht of onbehagen voor wil leggen aan de ethische commissie van de SIM.

De ethische commissie van de SIM kan dan behulpzaam zijn bij het vinden van een heldere en compassievolle oplossing, waarbij gestreefd wordt naar verzoening. Voor de ethische commissie doet de SIM beroep op integere en gerespecteerde bestuurders, leraren en vipassana-beoefenaren.

De klachten-procedure ziet er als volgt uit:

  • Neem contact op met de vertrouwenspersoon.
  • Kom je er niet uit met de vertrouwenspersoon en wil je een klacht indienen bij de ethische commissie, stuur dan samen met de vertrouwenspersoon een briefje waarin je kort aangeeft waarom het gaat, wie de betrokkenen zijn, etc.
  • De ethische commissie wordt samengesteld door het bestuur en buigt zich over de klacht. De ethische commissie wordt samengesteld uit wijze mensen waarbij onafhankelijkheid met betrekking tot betrokkenen gewaarborgd dient te worden. De commissie zal bestaan uit ten minste 3 personen. Afhankelijk van de aard en ernst van de klacht kan de commissie uitgebreid worden. Bij specifieke of complexe situaties worden externe deskundigen betrokken.
  • De ethische commissie hoort alle betrokkenen en vormt een helder beeld van de toedracht (niet alleen in feitelijke, maar ook in psychologische zin).
  • De ethische commissie geeft een advies aan het bestuur.
  • Het bestuur onderneemt actie om het probleem met alle betrokkenen op te lossen.
  • De vertrouwenspersonen worden ge├»nformeerd.
  • Indien het nodig is om voor een klacht een ethische commissie samen te stellen dan zullen we er naar streven om binnen 4 weken nadat de ethische commissie is samengesteld tot een afronding te komen van de klacht.
  • Het SIM bestuur kan zelf ook besluiten tot het instellen van (ethische) commissie op basis van signalen dat er iets niet pluis is.