Algemene voorwaarden SIM-retraites

De retraites op deze site vallen uiteen in twee groepen; door de SIM georganiseerde retraites en overige ('niet-SIM') retaites.
De onderstaande voorwaarden en informatie gelden alleen voor SIM-retraites, tenzij anders is vermeld in de uitnodiging. Voor de overige retraites: informeer bij de contactpersoon.

 1. Aanmelding graag minimaal vier weken voor aanvang van de retraite.

 2. Inschrijving voor een retraite vindt plaats als het aanmeldingsformulier is ontvangen en het inschrijfbedrag voor de retraite is overgemaakt naar NL72 TRIO 0338 4690 87 t.n.v. Stichting Inzichts Meditatie te Halsteren onder vermelding van datum en plaats van de retraite, en verder postcode + huisnummer van de deelnemer. Als de deelnemer een andere is dan de tenaamstelling van de rekening, gelieve deze naam eveneens vermelden.

 3. Bij langere (duurdere) retraites is het mogelijk eerst een voorschot over te maken, e.e.a. zoals in de betreffende uitnodiging is vermeld.

 4. Voor minder draagkrachtigen, bijvoorbeeld als de deelnemer uitsluitend van de bijstand of een studiebeurs moet rondkomen, bestaat de mogelijkheid een korting te vragen. Hiervoor dient contact opgenomen te worden met het in de uitnodiging vermelde telefoonnummer.

 5. Als er in het geval van een epidemie richtlijnen gelden van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), zal de SIM deze volgen. Ook kan het gebeuren dat de organisatoren van de retraite zelf besluiten tot bepaalde richtlijnen, waaraan deelnemers zich dienen te houden.

 6. Bij annulering vier weken of langer voor de datum van aanvang zal het overgemaakte bedrag minus € 25,00 teruggestort worden. Bij annulering tussen vier en twee weken voor aanvang wordt 50% van het volledige inschrijfbedrag ingehouden. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang is het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. In uitzonderingsgevallen bestaat de mogelijkheid het inschrijfgeld geheel of gedeeltelijk te laten terugstorten, ondanks dat minder dan vier weken voor aanvang van de retraite, is geannuleerd. Hiertoe dient een schriftelijk gemotiveerd coulanceverzoek te worden ingediend bij het bestuur van de SIM, ter attentie van de voorzitter.

  Overigens wordt deelnemers aangeraden om, naar individuele omstandigheid, te overwegen een reisverzekering af te sluiten die het inschrijfbedrag van een retraite vergoedt, wanneer niet kan worden deelgenomen als gevolg van, onder andere, ziekte, ongelukken, en overlijden familie 1e en 2e graad.

 7. Een retraite begint op de eerste dag om 20.00 uur en eindigt op de laatste dag na de lunch, tenzij het anders in de uitnodiging is vermeld. Een korte retraite (tot 5 dagen) eindigt in het algemeen omstreeks 15.30 uur.

 8. Uiterlijk één week voor aanvang ontvangt de deelnemer nadere bijzonderheden over de retraite met onder meer een routebeschrijving.

 9. Als u onder behandeling bent van een psychiater of psychotherapeut is het raadzaam eerst contact op te nemen met de contactpersoon.

 10. Het doorgeven van de dhamma (onderricht van de Boeddha) door de leraar wordt beschouwd als een vorm van dana (vrijgevigheid). De leraar krijgt slechts zijn/haar reis- en verblijfkosten vergoed. Aan het einde van de retraite is er gelegenheid voor de deelnemers om dana (donatie) te geven aan de leraar.
Kosten retraite

Het retraitebedrag is als volgt samengesteld: verblijfkosten in het centrum, reis- en verblijfkosten van de lera(a)r(en) en degene die met de organisatie is belast en algemene kosten voor de SIM. Het bestuur is er steeds op uit de kosten zo laag mogelijk te houden. Uiteraard vormen de verblijfkosten het grootste deel van de kosten. Naast de kosten die een centrum in rekening brengt, kijken we ook naar de accommodatie, de maaltijden, de sfeer en de ligging van het centrum. De ervaring heeft ons geleerd dat de mensen het erg op prijs stellen om in een goede omgeving te kunnen mediteren.

Steun voor minder daadkrachtigen

Het wordt zeer op prijs gesteld wanneer u bovenop het te betalen inschrijfbedrag een bedrag extra overmaakt om minder draagkrachtigen in de gelegenheid te stellen ook deel te nemen aan een retraite. Bij voorbaat hartelijk dank!